home
 

Psychodynamica

Intu´tie en innerlijk weten als levenskompas

wat is psychodynamica - voor wie - resultaat - lesgever - opbouw lessenpakket - intakesessies - data 2014-2015

Wat is Psychodynamica

cursusEnergie is de essentie van alles wat bestaat en leeft. De energiepatronen die je gedachten, gevoelens en gedragingen vormen, vind je terug in je energieveld en energetische anatomie. Psychodynamica leert die energiepatronen waarnemen en duiden door het trainen van de innerlijke zintuigen. Hierdoor word je je meer bewust van wat binnenin leeft. Daarnaast verscherpt je begrip van de diepe innerlijke structuur bij anderen.
Door bewust en liefdevol in te grijpen in die energiepatronen, kan je deze laten transformeren. Zo bijvoorbeeld kunnen afremmende overtuigingen en onverwerkte emoties op een gerichte manier oplossen. Psychodynamica onthult hoe dit op een ecologische wijze kan gebeuren via kleur, klank, aanraking en beweging.

Voor wie?

Het psychodynamica-energiewerk is bestemd voor ieder die zichzelf en de wereld rondom zich beter wil leren kennen en begrijpen. Het is beroepsmatig zinvol indien je een diepgaande mensenkennis nodig hebt of indien je snel beslissingen dient te nemen op basis van geringe of moeilijk verifieerbare informatie. We denken ondermeer aan selectiebureaus die een snellere en meer effectieve personeelsselectie willen bewerkstelligen dankzij extra energetische inzichten of aan managers die vergaande strategische beslissingen moeten nemen op basis van summiere of onzekere informatiebronnen. De opleiding is zeker voor jou bestemd wanneer je je persoonlijkheid wil ontwikkelen, wanneer je steviger in het leven wil staan of beter je grenzen wil leren zetten en aangeven. Of, hebt u interesse in natuurlijk genezen en in heelwording op mentaal, relationeel of emotioneel vlak? Wens je bewustzijnsverruiming te stimuleren? Of, wil je je intuïtie aanscherpen en je innerlijk weten hanteren als belangrijk levenskompas? Ook dan is de opleiding aan te raden. De twee jaren ter specialisatie zijn warm aan te bevelen indien je nu of in de nabije toekomst anderen energetisch wilt begeleiden. Deze extra jaren richten zich ondermeer tot therapeuten, paramedici, dokters, verplegers, bejaardenbegeleiders en opvoeders, mensen uit het onderwijs, palliatieve zorgverleners en familiale hulpverstrekkers. We denken ook aan hrm-managers die professionelen adequater willen begeleiden op hun carrièrepad.

Resultaat

cursusJe innerlijke waarneming verfijnt. Je bent in staat de diepe innerlijke structuur van jezelf, je omgeving en relaties waar te nemen en te duiden. Er ontstaat een brede opening naar het onderbewuste waarbij de communicatie met onbewuste drijfveren meer direct en tastbaar is. De intuïtie groeit. Het contact met het wezen en innerlijke weten intensifieert. Je verwerft heldere inzichten in je levensdoelen en ziet duidelijk de weg naar de realisatie ervan. Je persoonlijkheid ontplooit verder. Je leert grenzen zetten en aangeven, en wordt opmerkzaam voor het verschil tussen jouw energie en die van anderen. Psychodynamica stelt je in staat energie uit te wisselen met de omgeving en de eigen energie te bundelen. Het vermogen wordt ontwikkeld om zelf, van binnenuit, antwoorden te formuleren op concrete vragen in je dagelijks leven. Tevens versterkt je vermogen om neutraal en liefdevol in het hier en nu aanwezig te zijn met respect en appreciatie voor jezelf en de ander. Verder leer je je energiestroom zuiveren met een heelwording op fysiek, emotioneel, mentaal of transpersoonlijk vlak. Je verbinding met de aarde wordt in evenwicht gebracht met de kosmos. Je ervaart bij dit alles de diepe betekenis en de kracht van kleur, klank, aanraking en beweging. Kortom, psychodynamica creëert zelfgenezing, bewustzijnsverruiming en een versnelde innerlijke groei. Hierdoor trek je automatisch mensen en situaties aan die direct aansluiten bij je levensplan en je diepste aspiraties.
In de specialisatiejaren verwerf je de technieken en vaardigheden om het heelwordingsproces bij anderen te laten gebeuren. Psychodynamica scherpt de vaardigheden aan om personen en deelpersoonlijkheden energetisch te lezen en te helen. Je raakt vertrouwd met het helen en lezen van groepen, relaties, projecten, situaties, gebouwen, ruimten en plaatsen op aarde. Je bent in staat bewustwordingsprocessen ecologisch te begeleiden met een zuiver en neutraal taalgebruik.

Lesgever

Els Van HoogenbemtEls Van Hoogenbemt doceert deze cursus vanuit haar jarenlange ervaring als lesgever en energiecoach.
Zij slaagt er steeds opnieuw in de deelnemers liefdevol te ondersteunen doorheen een versneld groeiproces op fysiek, emotioneel, mentaal en transpersoonlijk vlak.

Zij wordt bijgestaan door assistenten met een ruime ervaring in psychodynamica. Er wordt gestreefd naar minstens één begeleider per zeven deelnemers. De ondersteuning van lesgever en assistenten biedt tijdens de lessenreeksen de veiligheid en stimulans om door het, vaak intense, proces van verandering te gaan.

naar boven

Opbouw lessenpakket

1ste jaar: intuïtieve ontwikkeling en persoonlijkheidsvorming

Module 1: De Kracht van Kleur
KleurenDe essentie van alles wat leeft is puur energie, vibratie, licht. Transparant licht is zuiver bewustzijn. De fundamenten van dit licht, dit bewustzijn worden gevormd door de zeven regenboogkleuren. Zij vertegenwoordigen de belangrijke kwaliteiten nodig om een vervullend leven te leiden. Deze module leert op een speelse en gevoelvolle wijze de diepere betekenis van de kleuren kennen en ervaren. Hierdoor verruimt je bewustzijn. Je krijgt contact met de kleuren uit jouw innerlijke leven en met de specifieke gedachte-inhoud, gevoelswaarde en lichaamsgewaarwording die eraan gekoppeld zit. Psychodynamica toont hoe de kracht van kleur kan aangewend worden in je dagelijkse leven. Een kleur- of lichtbad kan bijvoorbeeld diep ontspannen en weer opladen. Je ontdekt welke kleurenergie je nodig hebt en hoe deze kan opgenomen worden. Je ervaart welke kleuren kunnen verhelderen. Via geleide fantasie, meditatie en beweging maak je kennis met de basisprincipes van het psychodynamica-energiewerk.

Module 2: De Kracht van Klank
TromJe wordt bewust van de impact van klank. Klank werkt diep door. Je ervaart het effect van je stem en het noemen van je naam, de kracht van klankschalen of andere helende muziekinstrumenten. Je ondervindt de kracht van dit medium om belemmerende patronen zoals diepgewortelde, beperkende overtuigingen of oude, opgestapelde emoties los te trillen en te transformeren. Deze module onthult hoe klanken gericht te kiezen en helend te laten doorwerken op delen van je lichaam of energieveld. Op een gelijkaardige manier kan je ook de energie van je woning, werkplaats of bedrijfsruimte opfrissen en helder houden. Verder zal je leren om klank opnieuw te ervaren als de oertrilling. Het medium brengt je bij jouw essentie, bij de kern van waaruit jouw eigen oerklank ontstaat. Deze oerklank, jouw referentie, is in staat je op te laden met pure scheppingskracht. Daarnaast wordt gestart met de ontwikkeling van je krachtbasis via Light Body groeiwerk.

Module 3: De energetische anatomie deel I, de chakra’s Deze module zorgt voor een eerste en diepgaand contact met de energetische centra. Je wordt begeleid om jouw energieveld verder te exploreren en de chakra’s of energiecentra in jouw lichaam waar te nemen met behulp van de innerlijke zintuigen. Daarna gaat de aandacht naar de specifieke invloed van kleur, klank, aanraking en beweging op de belangrijkste energiecentra in jouw lichaam. Je leert deze energiecentra systematisch zuiveren. Op die manier komt er meer evenwicht in de bewustzijnsfuncties rond de thema’s waarmee deze centra verband houden: werk, overleving, lichamelijke gezondheid, emoties, seksualiteit, levensdoelen, relaties, zelfbeeld, communicatie, inzicht, kennisverwerving.
Tot slot worden de ingeoefende technieken en vaardigheden ter zuivering van de energiecentra uitgebreid met het oog op een breder toepassingsgebied, namelijk voor het helen van relatiepatronen en het ophelderen van situaties.
Deze module bevat eveneens het tweede deel van Light Body groeiwerk, en geeft aan hoe de Light Body Centra zich verhouden tot de energiecentra in het lichaam.

2de jaar: Intuïtieve ontwikkeling en transpersoonlijke psychologie

cursusModule 4: De Tijdslijn
De tijdslijn staat symbool voor het verleden, het heden en de toekomst. Deze module boort de schat aan informatie en levenservaring uit het verleden aan die in het onderbewuste op de tijdslijn verscholen ligt. Reïncarnatie is hierbij de werkhypothese. Zo vind je vergeten antwoorden terug. Je krijgt toegang tot vroeger ontwikkelde vermogens. Of, je leert de oorzaken van actuele moeilijkheden opsporen in het verleden en nadien genezen. Diepgewortelde, beperkende overtuigingen ontstaan bijvoorbeeld vaak door onbewuste conclusies die je – soms heel ver – in het verleden gemaakt hebt. De oefeningen op de tijdslijn helpen het verleden herschrijven: vooropgestelde ideeën worden vervangen door meer ondersteunende overtuigingen; meteen ontstaan nieuwe mogelijkheden in het heden, met als gevolg meer vrije keuze voor de toekomst. Tevens komt het laatste deel van Light Body groeiwerk aan bod. Het betreft het contact met energetische frequenties die vooral op causaal niveau actief zijn. Dit slot is een prima aanvulling op het transpersoonlijke niveau, waarop grotendeels gewerkt wordt in de oefeningen op de tijdslijn als het gaat om genezing van collectief onderbewuste inhouden.

Module 5: De energetische anatomie deel II, de schijven
In het kleur-, klank- en tijdslijnwerk wordt nu verdieping en integratie gebracht. Er wordt hierbij gewerkt rond enkele specifieke thema’s zoals partnerrelatie, man- en vrouwbeeld, relatie met ouders en familie, conceptie, geboren worden, sterven, slapen en dromen, geld, werk en materiële welvaart.
Parallel aan dit themawerk komt de verdere uitbouw van de energetische anatomie aan bod. Els Van Hoogenbemt werkte een bestaand idee rond energieringen uit tot een coherent en vervolledigd schijvenconcept. De schijven vormen belangrijke schakels tussen het wezen enerzijds en de persoonlijkheid anderzijds: zij zijn de brug tussen de oorspronkelijke essentie en de uiteindelijke manifestatie ervan in het lichaam en energieveld. In deze module krijg je een duidelijk inzicht in de functie en werking van deze kleurschijven. Je innerlijk waarnemingsvermogen verfijnt. Deze intense module is van vitaal belang om bij technieken van natuurlijk genezen door te dringen tot op causaal niveau.

naar boven

3de jaar: Natuurlijk genezen met focus op de ander

HealingtechniekenModule 6 : “Healing” technieken en vaardigheden
De verworven technieken en vaardigheden voor heelwording bij jezelf worden nu verder uitgediept om een ecologisch verantwoord heelwordingsproces tot stand te brengen in je omgeving. Hiertoe train jeeerst om, door innerlijke waarneming, de diepere realiteit te observeren achter elke verschijningsvorm van mens, dier, plant, voorwerp, gebouw en situatie. Door het steeds groeiend begrip en inzicht in die diepere realiteit wordt het mogelijk om de omgeving op een harmonische manier te verhelderen, weer heel te maken. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is wel dat je leert leven vanuit een neutrale en liefdevolle aandacht: een aanwezig zijn, dat niet doet, maar laat gebeuren. Het frequente contact met deze bewustzijnstoestand, en de training om deze toestand te stabiliseren in je leven, werken bijzonder genezend voor jezelf. Het genezen van anderen is het grootste geschenk van zelfgenezing dat je aan jezelf kan geven.

Module 7: Communicatie en healing; stage
Healing zoals aangeleerd in module 6, is een krachtig medium. Healing beschrijft de realiteit als energiepatronen; ze harmoniseert en verheldert deze energiepatronen. Bij ‘reading’, het energetisch lezen, komt een heel ander aspect aan bod, namelijk de interpretatie van de energiepatronen en de bewustwording door het woord. Hiertoe krijg je in een eerste fase technieken aangeboden om de betekenis te begrijpen van de waargenomen energiepatronen. Je leert gedachten, gevoelens en lichaamsfuncties van elkaar onderscheiden en hun inhoud duiden. Je leert waarnemingen ordenen en er de juiste innerlijke formulering voor vinden. In een tweede fase wordt dan geoefend om die innerlijke formulering te vertalen naar een heldere, verbale communicatie met de persoon die je healt.

4de jaar: Specialisatie tot energetisch consulent

Module 8: Energetisch lezen, de inbreng van de klant
Deze “reading” techniek en vaardigheid wordt eerst toegepast op de persoon en later verder uitgebouwd voor het energetisch lezen van situaties en relaties. Je leert familieverhoudingen en andere (onbewuste) relatiepatronen interpreteren. Je gaat hun ontstaan en oorzaak in het verleden opsporen. Contract healing komt aan bod om oude, niet ondersteunende afspraken met anderen te vernieuwen of beëindigen. Daarnaast krijgt het werken met deelpersoonlijkheden een bijzondere aandacht. Er is aandacht voor het energetisch lezen en healen van zwaar zieken, stervenden en niet-belichaamde wezens, alsook voor het lezen en helen van groepen, wereldgebeurtenissen, gebouwen, ruimten en plaatsen op aarde. Tot slot wordt er nog een nieuw aspect van energetisch lezen voor het voetlicht geplaatst. Het betreft technieken om de gelezen persoon zelf bepaalde - vaak cruciale punten – te laten verwoorden tijdens het “reading” proces. Hierbij wordt ondermeer beroep gedaan op regressietechnieken en NLP processen.

naar boven

healing

Module 9: Integratie en begeleiding, stage en eindwerk
Alle technieken en vaardigheden aangereikt tijdens de opleiding worden nu verder ingeoefend. Dit gebeurt zowel in oefensessies met medestudenten als met andere geïnteresseerden. Alle oefensessies worden nauwgezet gevolgd, begeleid en gespijsd met feedback. Je ontvangt tevens een antwoord op je vragen en twijfels bij het energiewerk dat je uitvoert in je praktijk, kantoor of bedrijf. De leermomenten in groep bieden ervaringsuitwisseling als extra dimensie.

Het assisteren van minimum 1 jaar in de basisopleiding psychodynamica (1e & 2e jaar) wordt aanbevolen.

Intake-sessies:
Het is noodzakelijk dat je minimum 2 individuele sessies energetische coaching met Els Van Hoogenbemt hebt gehad vóór inschrijving in het eerste jaar.
Tijdens deze sessies maak je kennis met het energiewerk in de praktijk en merk je of de werkwijze je aanspreekt. Ook wordt besproken met de trainer of deze opleiding overeenstemt met je verwachtingen. De trainer krijgt zicht op de actuele thema's in je evolutie. Dit maakt efficiënte en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk tijdens de opleiding.

 

Data 2014-2015

Info-avonden/proeflessen Psychodynamica - gratis

Introductiedag energetisch bewustzijn: Verfijn je intuïtie (10u-17u) €75
Zaterdag 9 aug 2014

Eerste jaar: 24 dinsdagavonden (19u30-22u) en 3 dagen (10u-17u) - €1050

Tweede jaar: 27 donderdagavonden (19u30-22u) en 4 zaterdagen (10u-17u) - €1225    

Derde jaar: 24 weekend- en verlofdagen (10u-17u) - €2050

Nieuwe-Postgraduaat voor Healers (10u-17u) - €260

Zo 2 november 2014
Za 25 april 2015
Za 27 juni 2015

Vierde jaar: specialisatie tot energetisch consulent:  
26 lesdagen in weekends en verlofdagen (10u-17u) 

Start september 2015

Postgraduaat voor Readers (10u-17u) - €190

Zo 25 januari 2015
Za 4 juli 2015
 

Communicatievaardigheden voor energetisch consulenten (te volgen na het 3e en 4e jaar psychodynamica): 4 weekends in 2015 (10u-17u) - €970 - Trainer: Joost Vanhove

10, 11 januari  2015
17, 18 januari 2015
28 februari, 1 maart 2015
14, 15 maart 2015

Prijzen zijn geldig voor schooljaar 2014-2015

Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.

naar boven